Petr Zemánek

Zaměření

 • semitská jazykověda
 • arabština
 • korpusová lingvistika

Základní údaje

 • 1980-1985: studium arabistiky a orientalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985 – dosud: zaměstnán na UK FF Praha
 • 1986-1987: vojenská prezenční služba
 • 1986: složení rigorózní zkoušky a získání titulu PhDr.
 • 1988: odborný asistent katedry věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty UK Praha
 • 1988: zahájení vědecké aspirantury (aspirantura pracovníků vědeckých pracovišť)
 • 1991: kandidát filologických věd (disertace na téma Korelace emfáze v arabštině)
 • 1994: zástupce ředitele Ústavu starého Předního východu UK FF
 • 1996-2000: člen (v letech 1998-2000 místopředseda) Akademického senátu UK FF
 • 1998: jmenován docentem arabské a semitské lingvistiky
 • 2000 – 2013: zástupce UK FF v Radě vysokých škol
 • 2000- 2021: ředitel Ústavu srovnávací jazykovědy UK FF
 • 2001 – 2013: člen Fondu rozvoje vysokých škol (místopředseda 2008-2010, předseda 2010-2013)
 • 2015-2016: RVaVaI, Hodnocení výzkumných organizací ČR, člen panelu Společenské, humanitní a umělecké vědy – SHVa, vedoucí sekce Lingvistika
 • 2017-dosud: RVaVaI, Hodnocení výzkumných organizací ČR, hodnotitel v oblasti Lingvistika.
 • 2021: jmenován profesorem konkrétního jazyka Asie

Řešitel vědeckých grantů

 • 1996-1998: Scripta Electronica (Grantová agentura UK Praha, hlavní řešitel),
 • 1997-1999: Thesaurus Linguae Arabicae (Grantová agentura ČR, hlavní řešitel),
 • 2000: Grammatica Electronica (Fond rozvoje vysokých škol, hlavní řešitel),
 • 2002-2004: Arabsko-český slovník (Grantová agentura ČR, hlavní řešitel)
 • 2005-2011: Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (Vědecké záměry MŠMT, vedoucí podúkolu Oriens Electronicus)
 • 2012-2016: PRVOUK LINGVISTIKA. (č. PRVOUK P10, UK Praha,  vedoucí části Srovnávací jazykověda)
 • 2013-2016: Struktury kultury: Arabsko-islámská kultura prismatem korpusové lingvistiky (Grantová agentura ČR, hlavní řešitel)
 • 2016-2020:Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi (NAKI – MK ČR, spolu s Národním muzeem a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR; vedoucí týmu FF)
 • 2017-2021: Jazyk v proměnách času, místa, kultury, Progres Q10 (UK Praha, člen Rady programu)
 • 2020-2023: WELCOME: Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU (H2020, člen týmu za UK Praha)

Výuka

Výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze: (souvislá výuka – přednášky, semináře a cvičení – od roku 1987). Tematické okruhy přednášené problematiky:
 • semitská srovnávací jazykověda (úvody, přehledy semitských jazyků. semitská fonologie a morfologie, speciální přednášky k vybraným jazykovědným tématům);
 • arabistika (zejména gramatika a teoretická gramatika, lingvistické semináře, arabská dialektologie, vývoj arabštiny);
Výuka na Department of Middle Eastern Languages and Cultures, Bergen University, Norsko:
 • Introduction to Egyptian Dialect and Arabic Dialectology (LS 1994/1995);
 • Introduction to Egyptian Dialect and Arabic Dialectology (ZS 1995/1996).
Další pedagogické aktivity (na Filozofické fakultě UK):
 • vedoucí a oponent (diplomních) magisterských prací;
 • člen komisí pro státní závěrečné zkoušky;
 • člen oborové rady studijního programu Jazyky zemí Asie a Afriky (předseda od 2016);
 • školitel doktorandů;
 • člen komisí pro obhajoby rogirózních prací, oponent doktorských disertačních prací, apod.

Členství v redakčních radách

 • 1990-1998: Archív Orientální (člen redakční rady),
 • 1996-dosud: Journal of Arabic and Islamic Studies,
 • 1998-dosud: Chatreššar (od 2018 general editor spolu s Ronaldem I. Kimem),
 • 2017-dosud: Acta Universitatis Carolinae Philologica

 

Bibliografie

Citace dle Google Scholar

A) Vědecké monografie

Zemánek, Petr, Milička, Jiří: Words Lost and Found. The Diachronic Dynamics of the Arabic Lexicon. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2017. ISBN: 978-3-942303-45-3 (autorský podíl: cca 70%)

Zemánek, Petr, Milička, Jiří, Ondráš, František: Al-haraka baraka. Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení. Praha: Filozofická fakulta 2017. ISBN 978-80-7308-749-4. (autorský podíl: cca 60%)

Smrž, Otakar, Bielický, Viktor,  Smržová, Iveta, Pajas, Petr, Žabokrtský, Zdeněk, Zeman, Daniel, Kráčmar, Jakub, Saleh, Shadi, Hajič, Jan, Zemánek, Petr: Prague Arabic Dependency Treebank. Version 1.5. Software (http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=publication&id=6052414840913560461&mode=view), Praha: Univerzita Karlova 2013. (autorský podíl: cca 20%)

Zemánek, Petr (hlavní redaktor), Vavroušek, Petr, Čech, Pavel, Bičovský, Jan, Rychtařík, Marek: Jazyky starého Orientu. Praha (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) 2010, 276 s. ISBN 978-80-7308-312-0 (autorský podíl: cca 40%)

Zemánek, Petr, Moustafa, Andrea, Obadalová, Naděžda, Ondráš, František: Arabsko-český slovník. Jazykový software. Praha, SET-OUT 2009. (Elektronická verze arabsko-českého slovníku, rozšířená a přepracovaná). EAN: 9788081234569 (autorský podíl: cca 60%)

Zemánek, Petr: Vývoj arabštiny. Praha (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta) 2007, 241 s., ISBN: 978-80-7308-201-7 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr, Moustafa, Andrea, Obadalová, Naděžda, Ondráš, František: Arabsko-český slovník. Praha, SET-OUT 2006, 831 s., ISBN 80-86277-55-0 (autorský podíl: cca 60%).

Hajič, Jan, Smrž, Otakar, Zemánek, Petr, Pajas, Petr, Šnaidauf, Jan, Beška, Emanuel, Kráčmar, Jakub, Hassanová, Kamila: Prague Arabic Dependency Treebank 1.0. Linguistic Data Consortium, Philadelphia 2004. 1 CD. ISBN 1-58563-319-4 (autorský podíl: cca 25%).

Linhart, Luděk, Vavroušek, Petr, Zemánek, Petr: Biblia Sacra. Verze 1.0. 1 CD. Praha, 5D Software 1995 (hypertextové zpracování textu Bible, česká, anglická, latinská a řecká jazyková mutace) (autorský podíl: cca 30%).

Zemánek, Petr: Ugaritischer Wortformenindex. Hamburg (Buske) 1995 (Lexicographia Orientalis Bd 4), XII, 294 s. ISBN: 3-87548-119-4 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: The Origins of Pharyngealization in Semitic. Praha (: enigma corporation) 1996, 86 p, ISBN 80-9010704-3-9 (autorský podíl: 100%).

 B) Kapitoly v monografiích

Lomová, O. – Hüsemann, J. –  Hlaváček, P. –  Bareš, L. –  Zemánek, P. –  Kříhová, Z. –  Malečková, J. –  Hoffmannová, J.: Ex Oriente Lust. Rudolf Dvořák (1860-1920). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2020, ISBN 978-80-7308-989-4, s. 99-113 (Na mezinárodní scéně blízkovýchodních studií) (autorský podíl na kapitole: 100%)

Mynářová, J. – Antalík, D. – Čech, P. – Dušek, J. (vyd.): Písemnictví starého Předního východu. Praha (OIKOYMENH) 2011, ISBN 978-80-7298-442-8, s. 540-550 (Literatury Arabského poloostrova) (autorský podíl na kapitole: 100%)

C) Články

Zemánek, Petr. “Two Hundred Ways to Call a Lion in Arabic: Names or Epithets?” Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 171, no. 2 (2021): 343–74. https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorggese.171.2.0343

Zemánek, Petr: AHL AL-ḎIMMA VS. AHL AL-KITĀB IN ISLAM: SYNONYMS OR DIFFERENT TERMS?. In Asian and African Studies, vol. 30/2021, no.1, pp. 189-201. 1335-1257. DOI: https://doi.org/10.31577/aassav.2021.30.1.09

Zemánek, Petr:  Recenze: Abdulkafi Albirini: Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, Variation, Codeswitching, Attitudes and Identity. Slovo a slovesnost 79/1, 2018, 66-70. IF(2018)=0.412 (autorský podíl: 100%)

Štefcová, P., Polák, L., Valach, J., Zemánek, P.: Applying the principles of sustainability in cultural heritage objects care: the case study of cuneiform tablet. Estudos de Conservação e Restauro 11/2020, 52-65 (autorský podíl: cca 20%).

Štefcová, Petra, Polák, Ladislav, Zemánek, Petr: Druhotná kontaminace povrchu klínopisných tabulek (případová studie). Múzeum 1/46, 2020, 40-44 (autorský podíl: cca 20%).

Štefcová, Petra, Polák, Ladislav, Kohout, Oldřich, Valach, Jaroslav, Zemánek, Petr: Multidisciplinary non-destructive investigation of cuneiform tablets (case study). AIDAInformazioni 37/3-4, 2019, 123-134 (autorský podíl: cca 20%).

Zemánek, Petr: Measuring the perception of a civilization: Explicit reference to Ancient Greek Authors in Arabic literature. Chatreššar 1/2, 2018, 74-89 (autorský podíl: 100%).

Valach, Jaroslav, Štefcová, Petra, Zemánek, Petr: A Complex Database for Documentation of Cuneiform Tablet Collection Enabling Cross-Domain Queries. Archiving Conference 1/2018, 120-124. (doi 10.2352/issn.2168-3204.2018.1.0.26) (autorský podíl: cca 20%)

Zemánek, Petr: Srovnání dvou českých překladů chetitského vyprávění o městě Zalpa. Nový Orient, 73/1,2018, 71-73 (autorský podíl: 100%).

Štefcová, Petra, Valach, Jaroslav, Zemánek, Petr: Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi. Muzeum 55/1/2017, pp. 11-20 (autorský podíl: cca 20%).

Valach, Jaroslav, Štefcová, Petra, Brůna, Richard, Zemánek, Petr: Multidisciplinary information system of Assyrian cuneiform tablets enhancing new research possibilities via heterogeneous data in records. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol. XLII-2/W5, 2017, pp. 703-706 (autorský podíl: cca 20%).

Čéplö, Slavomír, Bátora, Ján, Benkato, Adam, Milička, Jiří, Pereira, Christophe and Zemánek, Petr: Mutual intelligibility of spoken Maltese, Libyan Arabic, and Tunisian Arabic functionally tested: A pilot study. Folia Linguistica 2016, 50/2, 583-628 (autorský podíl: cca 15%)

Zemánek, Petr: Morphological Tagging of Ugaritic. Chatreššar 2007, s. 135-149 (autorský podíl: 100%).

Blažek, Václav – Zemánek, Petr: Karel Petráček (1926-1987). Linguistica Brunensia. A 55, 1, 2007, od s. 317-322 (autorský podíl: cca 30%).

Zemánek, Petr: A Treebank of Ugaritic. Annotating Fragmentary Attested Languages. NEALT proceedings series – Vol. 1, 2007,  213-218, ISSN 1736-6305 (De Smedt, K., Hajič, J. and Kübler, S. (Eds.): Proceedings of the Sixth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories), s. 213-218 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Diachronní korpus arabštiny: stav a úkoly. Chatreššar 2006, s. 91-113 (autorský podíl: 100%).

Oliverius, Jaroslav – Zemánek, Petr: In memoriam Stanislav Segert. Archív Orientální 2005, 73, s. 497-500 (autorský podíl: cca 35%).

Zemánek, Petr: Stav a úkoly arabské lexikografie. Chatreššar 2002-2003, s. 165-170 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Abeceda z Ugaritu a její původ. Chatreššar 2002-2003, s. 157-164 (autorský podíl: 100%).

Smrž, Otakar, Zemánek, Petr: Sherds from an Arabic Treebanking Mosaic. In: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 78, 2002, s. 63-76 (autorský podíl: cca 50%).

Zemánek, Petr, S-kmen v semitských jazycích a arabštině. Chatreššar 2001, s. 87-92 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr, CLARA: Corpus Linguae Arabicae a problémy počítačového zpracování arabštiny. Čeština doma a ve světě 1-2/2001, 82-89 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr, Elektronický korpus arabštiny – CLARA. Chatreššar 1999-2000, s. 117-124 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr, Genetická klasifikace semitských jazyků. Chatreššar 1999-2000, s. 71-78 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr, Člen určitý v arabštině a semitských jazycích. Chatreššar 1999-2000, s. 59-70 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: K pojetí kořene v semitských jazycích. Chatreššar 1998, s. 55-60 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: The Incompatibility of Emphatics in Semitic. Langues et Linguistique – Languages and Linguistics (special number: Chekayri, Abdellah, Bohas, George, eds.: Problèmes de morphologie arabe: de l´empirie à la théorie. Fès (Maroko) – Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Morocco 1999 [1998] s. 55-70. ISSN 1114-0399 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Problémy počítačového zpracování arabštiny. Chatreššar 1997, s. 47-49 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Tabulka z Bet Šemeš a ugaritské písmo. Chatreššar 1997, s.31-35 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: The Role of q in Arabic. Archív Orientální 65, 1997, vol. 2, p. 143-158 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Corpus Linguistics and Arabic. Manuscripta Orientalia 3, 1997, vol. 3, p. 46-51 (autorský podíl: 100%).

Bell, Joseph N., Zemanek, Petr: Test of two Arabic OCR programs. Review Article. Middle Eastern Studies Association Bulletin 29, 1995, s. 146-149. (published also in  Manuscripta Orientalia, vol. 1, no. 3, 1995, s. 55-58) (autorský podíl: cca 50%).

Zemánek, Petr: A propos de la pharyngalisation et de la glottalisation en arabe. Archív Orientální 2, 58, 1990, s. 125-134 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: The Role of the Doublets in the Diachronic Study of Languages. The Case of Arabic. Studia Orientalia Pragensia XVII, Praha 1988, s. 140-156 (autorský podíl: 100%).

 

D) Příspěvky do recenzovaných sborníků

Zemánek, Petr, Mynářová, Jana, Štefcová, Petra and Valach, Jaroslav: Virtual Collection of Cuneiform Tablets as a Complex Multilevel System with Interdisciplinary Content. In: Kremers, Horst (ed.): Digital Cultural Heritage. Cham: Springer 2020, pp. 183-194. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15200-0_13, ISBN 978-3-030-15198-0, 978-3-030-15200-0 (online) (autorský podíl: cca 50%).

Zemánek, Petr: Ahi atta, Trust Me. Pragmatics of Business Relations in the ICK4 Old Assyrian Corpus. In: Kateřina Šašková (ed.): Climb the Wall of Uruk. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 137-145 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Minimal word constraints and possible triggers for suppletion: the “short” imperatives in Arabic. In: R.I. Kim (ed.): Diachronic Perspectives on Suppletion. Hamburg: Baar Verlag 2019, pp. 271-286. ISBN 978-3-935536-81-3 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: The limits and potentials of cladistics in Semitic. In: M. Tosco (ed.): Afroasiatic: Data and perspectives. Amsterdam: Benjamins [CILT 339], 2018, pp. 23-39 (autorský podíl: 100%).

Juola, Patrick, Milička, Jiří, Zemánek, Petr: Authorship and Time Attribution of Arabic Texts Using JGAAP. In: Shaalan K., Hassanien A., Tolba F. (eds) Intelligent Natural Language Processing: Trends and Applications. [Studies in Computational Intelligence, vol 740.] Springer, Cham, pp. 325-349. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67056-0_16, ISBN 978-3-319-67055-3 (autorský podíl: cca 25%)

Štefcová, Petra; Valach, Jaroslav; Zemánek, Petr; Kohout, Ondřej; Polák, Ladislav: Použití nových zobrazovacích a dokumentačních metod při interdisciplinárním průzkumu klínopisných tabulek ze sbírky Bedřicha Hrozného. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry FCHPT STU, Bratislava: SNM, 2018, 474-488 (autorský podíl: cca 20%).

Štefcová, Petra; Kohout, Ondřej; Polák, Ladislav; Valach, Jaroslav; Zemánek, Petr: Comprehensive approach to preventive care of cultural heritage objects (a case of cuneiform collection). Heritage 2018 – Proceedings of the 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development, 2018, 961-968 (autorský podíl: cca 10%)

Zemánek, Petr: Crime and Punishment in the Old Arabic Civilization in the Prism of Corpus Linguistics. In: S. Nowicki (ed.): They Call Me to Destroy the Wicked and Evil. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity. Münster: Ugarit Verlag 2016, pp. 279-289. ISBN 978-3868352207 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr, Milička, Jiří: Restricted Collocability and its Use in Arabic Corpus Linguistics. In Gloria Corpas Pastor (Ed.): Computerised and Corpus-based Approaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives. Editions Tradulex, Geneva. 2016. pp 69–80. ISBN: 978-2-9700736-5-9 (autorský podíl: 50%)

Zemánek, Petr – Milička, Jiří: Ranking Search Results for Arabic Diachronic Corpora. CITALA 2014. Proceedings of the 5th International Conference on Arabic Language Processing, Oujda 2014, s. 73-78 (autorský podíl: 50%).

Zemánek, Petr – Milička, Jiří: Quotations, Relevance and Time Depth: Medieval Arabic Literature in Grids and Networks. In: Proceedings of the 3rd Workshop on Computational Linguistics for Literature, European Association for Computational Linguistics 2014, s. 17-24. DOI: 10.3115/v1/W14-0903 (autorský podíl: 60%)

Zemánek, Petr: Termín nacionalismus v arabských středověkých a moderních textech (The term nationalism in Arabic medieval and modern texts). In: Josef Ženka a kol.: Středomoří v dějinách. Praha (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) 2012, s. 249-260. ISBN 978-80- 7308-427-1 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: „Arab“, „arabský“ a „arabština“ ve starých arabských textech (Arab and Arabic in old Arabic texts). In: Karol Sorby ml. (editor): Arabský svet v premenách času. Bratislava (Slovak Academic Press) 2009, s. 65-76. ISBN 978-80-8095-047-7 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: Root. In: Kees Versteegh (general editor): Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. IV, Q-Z., Leiden (Brill) 2009, 93-98. ISBN 978-90-04-14476-7 (autorský podíl: 100%)

Smrž, Otakar, Bielický, Viktor, Kouřilová, Iveta, Kráčmar, Jakub, Hajič, Jan, Zemánek, Petr: Prague Arabic Dependency Treebank : A Word on the Million Words. In HLT & NPL within the Arabic World : Arabic Language & Local Languages Processing – Status Updates & Prospects. LREC 2008 Conference, Marrakech, Morocco, 2008. DOI 10.1.1.569.3336 (autorský podíl: 20%)

Zemánek, Petr: On Definite Article in Semitic. In: Voigt, Rainer (ed.): From Beyond the Mediterranean. Berlin 2004. Semitica et Semitohamitica Berolinensia 5. Aachen (Shaker Verlag) 2007, s. 481-490. ISBN 978-3-8322-6340-9 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: Language and State in the Ancient Near East – the Case of Ugarit. In: Charvát, Petr,  Lafont, Bertrand, Mynářová, Jana, Pecha, Lukáš (eds.), L’état, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne. Praha: FF UK 2006. ISBN 80-7308-134-2, s. 119-139 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Dissimilation. In: Versteegh, Kees (general editor): Encyclopedia of Arabic language and Linguistics. Volume I. A-Ed. Leiden – Boston (Brill) 2006, p. 653-654. ISBN 978-90-04-14473-6 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: Assimilation. In: Versteegh, Kees (general editor): Encyclopedia of Arabic language and Linguistics. Volume I. A-Ed. Leiden – Boston (Brill) 2006, p. 204-206. ISBN 978-90-04-14473-6 (autorský podíl: 100%)

Zemánek, Petr: Anaptyxis. In: Versteegh, Kees (general editor): Encyclopedia of Arabic language and Linguistics. Volume I. A-Ed. Leiden – Boston (Brill) 2006, p. 85-86. ISBN 978-90-04-14473-6 (autorský podíl: 100%)

Hajič, Jan, Smrž, Otakar, Zemánek, Petr, Šnaidauf, Jan, Beška, Emanuel: Prague Arabic Dependency Treebank: Development in Data and Tools. In NEMLAR International Conference on Arabic Language Resources and Tools, pages 110-117. ELDA, 2004. ISBN 978-29-51-74089-1 (autorský podíl: cca 20%)

Zemánek, Petr: Existenciální, lokativní a posesivní konstrukce v moderní spisovné arabštině (Existential, locative and possessive construction in Modern Standard Arabic). In: Čech, Pavel, ed.: Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi. Praha, Karolinum 2003, s. 157-166. ISBN 80-246-0699-2 (autorský podíl: 100%)

Smrž, Otakar, Šnaidauf, Jan, Zemánek, Petr: Prague Dependency Treebank for Arabic: Multi-level Annotation of Arabic Corpus. In: Abdelfattah Braham, editor: Proceedings of the International Symposium on the Processing of Arabic. Manouba, Tunisia 2002, s. 147-160 (autorský podíl: 33%).

Zemánek, Petr, CLARA (Corpus Linguae Arabicae): An Overview. In: Association for Computational Linguistics. 39th Annual Meeting and 10th Conference of the European Chapter. Workshop Proceedings on Arabic Language Processing: Status and Prospects, July 6th 2001. CNRS – Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, and Université des Sciences Sociales, Toulouse, France, s. 111-112 (autorský podíl: 100%).

Bell, Joseph, Matveev, Alexander, Zemánek, Petr: Arabic OCR with al Alamiah’s al-Qari‘ al-Ali. In: A. Ubaydli, ed.: Proceedings of the 5th International Conference and Exhibition on Multi-lingual Computing. Cambridge, Centre of Middle Eastern Studies, University of Cambridge 1996, ss. 2.2.1.-2.2.8 (autorský podíl: 40%).

Zemánek, Petr: The Encoding of Non-Latin Scripts under MS-DOS. In: A. Ubaydli, ed.: Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition on Multi-lingual Computing. Cambridge, Centre of Middle Eastern Studies, University of Cambridge 1994, s. 9.5.1.-9.5.8 (autorský podíl: 100%).

Zemánek, Petr: Permutations in the Semitic Root. Preliminary Investigation. In: Theoretical Problems of Asian and African Languages. Prague (Oriental Institute, Czechoslovak Academy of Sciences) 1990, s. 569-576 (autorský podíl: 100%).

Úvod > Academic staff > Petr Zemánek