Pavel Čech

Zaměření

 • semitská jazykověda
 • semitská filologie (akkadština, eblajština, hebrejština,ugaritština)
 • náboženství a dějiny Předního východu

Základní údaje

 • 1. narozen 16.5.1974 v Praze
 • 2. narozen 15.1.2009 v Motole
 • 1992-1996: studium historie na Filozofické fakultě UK
 • 1996-2002: studium hebraistiky a religionistiky na Filozofické fakultě UK
 • 2003-2006: interní doktorand Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK
 • od září 2006: kombinované doktorské studium na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK
 • studium v zahraničí: 1993/4 Uni Basilej, 1995/6 H-Uni Berlín, 2004/5 Uni Münster
 • 2008: asistent na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK (zaměření: mezopotamská filologie)
 • 2011: obhájil disertační práci Královské seznamy staré Syropalestiny a získal titul Ph.D.
 • 2012: odborný asistent na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK

Další vědecké aktivity

a) Konference
 1. „Amurru in der königlichen Ideologie und Tradition: von Ebla bis Israel“, in: Tradition and Innovation in the Ancient Near East. 57e Rencontre Assyriologique Internationale, Roma, 4.-8. 7. 2011.
 2. „Königslisten ale Appellativ-Quellen“, in: Organisation, Representation and Symbols of Power in the Ancient Near East. 54e Rencontre Assyriologique Internationale, Würzburg, 21.-25. 7. 2008.
 3. „Mehrsprachigkeit und Mehrschriftlichkeit in Ugarit“, in: Sprachsituation und Sprachpolitik – Bilingualität im Altertum, Innsbruck, 3.-5. 7. 2013.
 4. „David, King of the Philistines“, in: The Sixteenth World Congress of Jewish Studies / The Eleventh International Conference on Jewish Names, Jerusalem, 28. 7.-1. 8. 2013.
 5. Poster Biblical Historical Narrative According to the Structure of Ancient Semitic King Lists“ (http://www.academia.edu/683902/Biblical_Historical_Narrative_According_to_the_Structure_of_Ancient_Semitic_King_Lists), in: The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History, Haifa, 2-5. 5. 2010.
 6. „Wer war der (erste ugaritische) König?“ in: Who was king? Who was not king? The rulers and the ruled in the ancient Near East, Praha, 14.-16. 4. 2010.
 7. Poster „Ugaritic Narrative. Annotating Very Fragmentary Corpora. Morphosyntactic Tagging of Ugaritic“ (https://usj.ff.cuni.cz/staff/UCLPoster05.pdf.pdf), in: Framing Plots, London, 16.-17. 12. 2005.
 8. „Cesta krále Niqmada na onen svět“, in: Roads to the Otherworld – Cesty na onen svet. Sémantika pohrebného rítu, Bratislava, 3.-4. 11. 2003.
 9. „Ugaritica Antiqua Nova: Mýtus a rituál v Ugaritu“, in: Orientalia Antiqua Nova VII, Plzeň 15.-16. 2. 2007.
 10. „Ugaritica Antiqua Nova II: Přepíšeme dějiny Ugaritu? Spor o dataci písaře Ilimilka a jeho důsledky“, in: Orientalia Antiqua Nova VIII, Plzeň 14.-15. 2. 2008.
 11. „Ugaritica Antiqua Nova III: Baalovo okno“, in: Orientalia Antiqua Nova X, Plzeň 25.-26. 2. 2010.
 12. „Ugaritica Antiqua Nova IV: Vše je jinak“, in: Orientalia Antiqua Nova XI, Plzeň 10.-11. 3. 2011.
 13. „Ugaritica Antiqua Nova V: O rozšíření ugaritštiny a nosorožců“, in: Orientalia Antiqua Nova XII, Plzeň 22.-23. 3. 2012.
 14. „David, král Pelištejců“, in: Orientalia Antiqua Nova XIII, Plzeň 21.-22. 3. 2013.
b) Editor
 1. Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, Praha: Karolinum, 2003 [Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2/2001], 245 S. (ISBN: 80-246-0699-2; ISSN: 0567-8293).
 2. (+ Lenka Uličná) Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. Mezi izolací a integrací, Praha: Academia, 2011 [Judaica 3], 582 S. (ISBN 978-80-200-1910-3).
 3. (+ Jana Mynářová, Jan Dušek, Dalibor Antalík) Písemnictví starého Předního východu, Praha: Oikoymenh, 2011 [Starověké písemnictví Levanty 1], 832 S. (ISBN 978-80-7298-442-8).
c) Kapitoly
 1. „Eblajské písemnictví“ (S. 188-204), „Ugaritské písemnictví“ (S. 239-269), „Kanaánské písemnictví do konce 2. tisíciletí př. Kr.“ (S. 270-281), „Luvijské písemnictví“ (S. 481-491) in: Jana Mynářová – Jan Dušek – Pavel Čech – Dalibor Antalík (eds.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: Oikoymenh, 2011.
 2. „Kalach“ and „Klínopis“ in: Encyclopaedia Beliana, Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej Akadémie vied, 1995– .
 3. 16 articles in: Petr Zemánek et al. (eds.), Jazyky starého Orientu, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.
d) Články
 1. „Königslisten als Appellativ-Quellen“, in: Gernot Wilhelm (ed.), Organisation, Representation and Symbols of Power in the Ancient Near East, Winona Lake: Eisenbrauns, 2012 [CRRAI 54], S. 257-263.
 2. “Amurru in der königlichen Ideologie und Tradition”, in: A. Archi (ed.), Tradition and Innovation in the Ancient Near East. Proceedings of the 57th Rencontre Assyriologique Internationale at Rome 4–8 July 2011, Winona Lake: Eisenbrauns 2015, S. 449–457.
 3. “What if Goliath were David? Taita, King of the Palistineans”, in: M. Oeming – P. Sláma (eds.), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History, Wien: LIT Verlag 2015 [Beiträge zum Verstehen der Bibel 28], S. 63–73.
 4. „Easy-Going: The Treatment of Written Records in the Ancient Syropalestine“, in: Hannah Mönninghof – Johanna Tudeau (eds.), BAF-Online: Proceedings of the Berner Altorientalisches Forum 1 (2016), http://dx.doi.org/10.22012/baf.2016.04.
 5.  „Ebla before History: Toward a Structural Analysis of the Ancient Semitic King Lists“, in: Petra Maříková-Vlčková – Jana Mynářová – Martin Tomášek (eds.), My Things Changed ThingS. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and Middle Ages [Fs Charvát], Praha: Filozofická fakulta; Archeologický ústav AV, 2009, S. 78-86.
 6. „Wer war der (erste ugaritische) König?“, in: Petr Charvát – Petra Maříková-Vlčková (eds.), Who was King? Who was not King? The Rulers and the Ruled in the Ancient Near East, Praha: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, S. 85-94.
 7. „Ups and Downs of Ugaritic Myth and Ritual Studies“, Archiv Orientální 75 (2007), 239-246.
 8. „Die (Ir)relevanz der Königslisten für die Geschichtsforschung“, Ugarit-Forschungen 34 (2002), S. 39-44.
 9. „Sefardové v Amsterdamu aneb holandský Jeruzalém“, in: Lenka Uličná – Pavel Čech (eds.), Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. Mezi izolací a integrací, Praha: Academia, 2011 [Judaica 3], S. 463-512.
 10. (+  Pavel Sládek) „Transliterace a transkripce hebrejštiny: základní problémy a návrhy jejich řešení“, Listy filologické 132 (2009), S. 305–339.
 11. „’Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?’ Proroctví a věštby ve Starém zákoně a pobiblickém judaismu“, in: Tomáš Vítek – Jiří Starý – Dalibor Antalík (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Praha: Herrmann a synové, 2007 [Svět archaických kultur 1], S. 105-122.
 12. „’Počátek moudrosti je bázeň Boží’. Mudrosloví a moudrost ve starém Izraeli“, in: Dalibor Antalík – Jiří Starý – Tomáš Vítek (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách, Praha: Herrmann a synové, 2009 [Svět archaických kultur 4], S. 113-128.
 13.  „Zákon ve Starém zákoně“, in: Dalibor Antalík – Jiří Starý – Tomáš Vítek (eds.), Zákon a řád v archaických kulturách, Praha: Herrmann a synové, 2010 [Svět archaických kultur 5], S. 161-175.
 14.  „Chaos, ba přímo tohuvabohu ve Starém zákoně“, in: Dalibor Antalík – Jiří Starý – Tomáš Vítek (eds.), Řád a chaos v archaických kulturách, Praha: Herrmann a synové, 2010 [Svět archaických kultur 6], S. 87-100.
 15. „’Nuže, vybudujme si město’. Počátky aramejských městských států a biblický Izrael“, in: Petr Charvát – Ľubica Obuchová (eds.), Stát a státnost ve starém Orientu, Praha: Česká orientalistická společnost, 2006 [Člověk a krajina v dějinách 2], S. 76-101.
 16. „Spor o rekonstrukci hlásky *ġ v semitských jazycích“, Chatreššar 2006, S. 39-52.
 17. „Eblajská lexikografie“, Chatreššar 2006, S. 117.
 18. „Kouzla čáry. RS 92.2014: Ugaritské zaříkání proti nebezpečným druhům“, Chatreššar 2004-2005, S. 29-40.
 19.  „Syrské světlo na stíny podsvětí: Bibličtí Refájci očima ugaritské evidence“, Theologická revue 75 (2004), S. 349-368.
 20. „Česká knížata a ugaritští králové“, in: Pavel Čech (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, Praha: Karolinum, 2003 [Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2/2001], S. 43-58.
 21. „Poslední interpretace Prvního hříchu“, in: Lukáš Pecha (ed.), Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky, Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni 2018, S. 7–17.
 22. „Ugaritica Antiqua Nova 7: Písařské tendence ve starověké Syropalestině“, in: Lukáš Pecha (ed.), Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu, Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni 2018, S. 136–145.
 23. http://www.arsviva.cz/clanek/2017-1-30-pavel-cech-letem-klinopisnym-svetem.
 24. „Easy-Going: The Treatment of Written Records in the Ancient Syropalestine“, in: Hannah Mönninghof – Johanna Tudeau (eds.), BAF-Online: Proceedings of the Berner Altorientalisches Forum 1 (2016), http://dx.doi.org/10.22012/baf.2016.04.
e) Recenze
 1. Ondřej Stehlík, Ugaritské náboženské texty. Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, Praha (: Vyšehrad) 2003, 392 S., in: Religio. Revue pro religionistiku 12/1 (2004), S. 144-148. [ungekürzte Version: https://usj.ff.cuni.cz/staff/R04-1-rec-Stehlik-1.pdf].
 2. ibid., in: Ugarit-Forschungen 35 (2003), S. 834.
 3. Rüdiger Schmitt, Magie im Alten Testament, Münster (: Ugarit-Verlag) 2004 [Alter Orient und Altes Testaments 313], 471 S., Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 123 (2007), S. 80-81.
 4. Manfred Hutter – Sylvia Hutter-Braunsar (Hrsg.), Offizielle Religion, lokale Kulte und individuelle Religiosität. Akten des religionsgeschichtlichen Symposiums „Kleinasien und angrenzende Gebiete vom Beginn des 2. bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr.“ (Bonn, 20.-22. Februar 2003), Münster (: Ugarit Verlag) 2004 [= AOAT 318], 504 S., in: Ugarit-Forschungen 36 (2004), S. 668-671.
 5. Yuval Goren – Israel Finkelstein – Nadav Na´aman, Inscribed in Clay. Provenance Study of the Amarna Letters and other Ancient Near Eastern Texts, Tel Aviv (: Institute of Archaeology of Tel Aviv University) 2004. 386 S., in: Archiv Orientální 76 (2008), S. 417-419.
 6. Bernd Janowski – Gernot Wilhelm (eds.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge, Band I: Texte zum Rechts- und Wirtschaftsleben, Gütersloh (: Gütersloher Verlagshaus) 2004, 372 S., in: Archiv orientální 74/4 (2006), S. 489-491.
 7. Hindy Najman, Seconding Sinai. The Development of Mosaic Discourse in the Second Temple Period, Leiden – Boston (: E. J. Brill) 2003 [= Supplements to the Journal for the Study of Judaism 77], 176 S., in: Archiv Orientální 72/1 (2004), S. 145-146.
 8. Manfred Krebernik – Jürgen van Oorschot (eds.), Polytheismus und Monotheismus in den Religionen des Vorderen Orients, Münster (: Ugarit Verlag) 2002 [= AOAT 298], 269 S., in: Archiv Orientální 72/2 (2004), 239-240.
 9. Josef Tropper, Ugaritisch. Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten und Glossar, Münster (: Ugarit Verlag) 2002 [= Elementa Linguarum Orientis 1], 168 S., in: Archiv Orientální 72/2 (2004), S. 240-242.
 10. Shlomo Izre’el (ed.), Semitic Linguistics: The State of the Art at the Turn of the 21st Century, Winona Lake, Ind. (: Eisenbrauns) 2002 [= Israel Oriental Studies 20], 535 S., in: Archiv Orientální 72/3 (2004), S. 341-343.
 11. Alberto R. W. Green, The Storm-God in the Ancient Near East, Winona Lake, Ind. (: Eisenbrauns) 2003 [= Biblical and Judaic Studies 8], 363 S., in: Archiv Orientální 72/3 (2004), S. 345-347.
 12. Frank Moore Cross, Leaves from an Epigrapher’s Notebook. Collected Papers in Hebrew and West Semitic Palaeography and Epigraphy, Winona Lake, Ind. (: Eisenbrauns) 2003 [= Harvard Semitic Studies 51], 371 S., in: Archiv Orientální 72/3 (2004), S. 343-345.
 13. Alena Hanzová, Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr., Plzeň (: Západočeská univerzita v Plzni) 2011, 231 S., in: Religio. Revue pro religionistiku 20 (2012), 286-288.
 14. Tibor Sedláček, Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši, Brno: Masarykova univerzita 2017, in: Religio. Revue pro religionistiku 25 (2018).
 15. “´Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka´ aneb Chetejky a Emorejci konečně promluvili česky!” Maskil 15/3 (2015), S. 10–11.
f) Překlady
 1. Christopher B. F. Walker, Klínopis [Cuneiform, London: The British University Press, 20048], Praha: Volvox Globator 2007, ISBN 978-80-7207-627-7.
 2. C. P. Thiede, Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství [Dead Sea Scrolls and the Jewish Origins of Christianity, New York: Palgrave Macmillan, 2003], Praha (: Volvox Globator) 2004 [= Katarze 11], 312 S. ISBN: 80-7207-549-7.
 3. William G. Dever, Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? [Who were the early Israelites and where did they come from? Grand Rapids – Cambridge: Eerdmans, 20062], Praha: Volvox Globator, 2010.
 4. Ješajahu Koren, „Teplá káva po ránu“ [kafe cham ba-boker], in: Plus mínus. Antologie izraelských povídek, Praha (: Argo) 2006 [= Současná světová próza 25], S. 188-193. ISBN 80-7203-772-2.
 5. Max Küchler, Jeruzalém. Manuál a studijní průvodce Svatým městem [Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt. Orte und Landschaften der Bibel IV,2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014], Praha: Academia, 2016.
g) Nekrology
 1. bcl mt my lim? Stanislav Segert (1921-2005)“, Chatreššar 2004-2005, S. 9-26.
Úvod > Academic staff > Pavel Čech