Jan Bičovský

kontakt: jan.bicovsky @ ff.cuni.cz

Zaměření

 • indoevropská jazykověda
 • historická fonologie
 • metodologie rekonstrukce
 • teorie jazykové změny
 • evoluční aspekty jazykové změny

Základní údaje

 • (narozen 8. září 1977 v Praze)
 • 1997-2003: studium anglistiky-amerikanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze
 • 1999-2002: studium lingvistiky-fonetiky na Filozofické fakultě UK v Praze
 • 2003-2005: studium srovnávací jazykovědy na Filozofické fakultě UK v Praze
 • od 2005: interní doktorand na ústavu Srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK v Praze
 • od 2006: vědecký pracovník na ústavu Srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK v Praze
 • od 2008: asistent na ústavu Srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK v Praze
 • 2011: Ph.D.

Akademická samospráva

 • Akademický senát FF UK (2008-2010), (2018-2022)
 • Ediční komise FF UK (2008-2010, 2022-)
 • Akademický senát UK (2020-)
 • Ekonomická komise ASUK (2020-)
 • Sociální komise ASUK (2020-)
 • Komise pro komunikaci a PR UK (2022-)
 • Nadační fond UK (člen správní rady, 2021-)
 • proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK, 2014-2018
 • Grémium projektu Didaktikon (2023-)

Bibliografie

Monografie
 • BIČOVSKÝ Jan. Praindoevropština: Mluvnice. 1. vyd. Praha: Filozofická Fakulta UK, 2017. 978-80-7308-760-9
 • BIČOVSKÝ Jan. Stručná mluvnice praindoevropštiny. 1. vyd. Praha: Filozofická Fakulta UK, 2012. ISBN 978-80-7308-418-9
 • BIČOVSKÝ Jan. ČECH Pavel. RYCHTAŘÍK Marek. VAVROUŠEK Petr. ZEMÁNEK Petr. Jazyky starého Orientu. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta UK. 2010. ISBN 978-80-7308-312-0.
 • BIČOVSKÝ, Jan. Úvod do vývoje keltských jazyků. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta UK. 2005. ISBN 978-80-7308-059-4
Kapitoly v monografiích a sbornících
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2013) “Blind Spots of the Comparative Method.” Vykypěl, B. – Boček, V. (eds.): Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny . 104 stran. 23-39.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2011)  „Jazyky Anatólie 1.tis. př. Kr.“ In: Mynářová, J., Čech, P., Antalík,D. Dušek, J. Písemnictví starého Předního východu. Praha: ΟΙΚΥΜΕΝΗ. 2011. 492-505.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2010) “Why Languages Never Change.” In: Lenka Dočkalová (ed.) Indoevropská fonologie a morfologie: Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2019) Suppletion and the limits of derivational morphology: the case of secondary PIE heteroclitic stems. In: Kim, R. I. (ed.) Diachronic Perspectives on Suppletion. Bremen: Baar Verlag.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2012) “Satemization as a conditioned push-chain-shift.” In: Sukač, Roman – Šefčík, Ondřej (eds.) Sound of Indo-European 2, papers on Indo-European phonetics, phonemics and morphophonemics. München: LINCOM.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (forth).“An etymological study of the Germanic drinking lexicon” In: Drinking and drinking vessels, eds. Jiří Starý, Wilhelm Heizmann  25 str.
Studie a články
 • BIČOVSKÝ, Jan (2023) Greek ἄμπυξ ‚frontlet‘ and the meaning of PIE *h2énts. Münchener Studien für Sprachwissenschaft 75/1, 30 s.
 • BIČOVSKÝ, Jan Dual Quantifiers in Uralic. Philologia Fenno-Ugrica 2022 (in print).
 • VOKÁČOVÁ, Martina, JEHLIČKA, Jakub, BIČOVSKÝ, Jan a LEHEČKOVÁ, Eva. (2020) V kůži posledního mluvčího. Gamifikace výstavy o jazykové diverzitě. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(1), 22–34.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2018) „Phonetics of PIE *d I: Typological considerations“ Linguistica Brunensia 2018/2.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2018) „Phonetics of PIE *d II: The Evidence from Daughter Languages“ Linguistica Brunensia 2018/2.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2018) „Suppletion and its relevance to IE family tree.“ Linguistica Brunensia 2018/2.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2019) „Proto-Indo-European Laryngeals and Voicing Assimilation.“ Linguistica Brunensia 2019/2.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2013) “A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ “to go””, Linguistica Brunensia 2013.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2008) Initial x- in Slavic Revisited. Chatreššar 2008.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2006) K etymologii pie. *dhlgh „dlužit“ či „mít nárok“. Chatreššar 2006, s. 7-10.
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2006) K pravidlu ruki a indoevropskému *s. Chatreššar 2006, s. 11-38.
Recenze
 • BIČOVSKÝ, J. (2023) (recenze) Machajdíková, Barbora & Eliášová Buzássyová, Ľudmila (Eds.). (2023). Greek – Latin – Slavic. Aspects of Linguistics and Grammatography. (288 pp.). Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN 978-3-8233-8527-1. Graeco-Latina Brunensia, 28/2, 2023, 166-167.
Překlady
 • BIČOVSKÝ, Jan. (2009) Ctihodný Beda a příchod Anglosasů. In: ČERMÁK, Jan (ed.) Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100). Praha: Triáda.  ISBN 978-80-87256-11-4.
 • GOLD, P. (2000) Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů: kruh moudrosti. Praha: Pragma.

Učební texty

BIČOVSKÝ, Jan. (2010) Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Filozofická fakulta UK.

Projekty a granty

 • HYB4City (rozvojový projekt MŠMT) (2021-)
 • GAČR Diachronní typologie supletivismu, hlavní řešitel (2014-2018)
 • GAUK Vademecum starými ide. jazyky. (2006-2008)
 • Prvouk P10 – Lingvistika (2012-2016)
 • Progres Q 10 Jazyk v proměnách času, místa a kultury. (2016-2021)

Konference

 • Brněnské indoevropeistické kolokvium, 2009
 • SIE II, Opava 2010
 • ECIEC 32, Poznań 2013
 • Brněnské indoevropeistické kolokvium 2013
 • Suppletion and Diachrony, Praha 2015
 • Lingvistika Praha 2016
 • Sign, Speech, and Society in the Ancient Near East: 100 Years of Ancient Near Eastern Studies in Prague. Praha 2019
 • GeSuS 2022 Odense
 • GeSuS 2023 Paris

Editor

 • Chatreššar 2009-11

Výstavy

 • Hlasy mrtvých jazyků, Kampus Hybernská 2018
 • Z rodinného alba, Památník národního písemnictví, 2019
 • S Pavlem Stercem (AVU) Kulturní konstanta/ Jazykové kontinuum Jíst chleba, pít vodu
 • Fonoskop (2022) v rámci expozice Didaktikon

Koníčky

 • lov velryb
Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Bičovský