Uchazeč

V akademickém roce 2024/2025 neotevíráme žádný z vyučovaných oborů. Informace pro uchazeče z předchozích let včetně kontaktů je možné najít níže:

 

 

V akademické roce 2023/2024 budou znovu otevřeny následující studijní programy:

(Obecné informace pro uchazeče: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/ )

Doporučená literatura k oboru Srovnávací jazykověda

Bičovský, J. (2017). Praindoevropština. Praha: FF UK.

Černý, J. (1996). Úvod do jazykovědy. Olomouc: Votobia.

Van de Mieroop, M. (2010). Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr., Praha: Academia.

Zemánek, P. et al. (2010). Jazyky starého Orientu. Praha: FF UK.

Epos o Gilgamešovi: Z akkadských, sumerských a chetitských originálů přeložili a úvodními studiemi opatřili Jiří Prosecký a Marek Rychtařík. (2018). Praha: Lidové noviny.

Vavroušek, P. – Zemánek P. – Bičovský J. – Rychtařík M. – Čech P. (2010) Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova.

Antalík, D. – Mynářová, J. – Čech, P. – Dušek, J. (2011). Písemnictví starého Předního východu. Starověké písemnictví Levanty. Svazek I. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.

 

Doporučená literatura k dějinám a kultuře starověkého Předního východu (studijní program Egypt a Přední východ ve starověku)

Black, J. – Green, A. (1999). Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: ilustrovaný slovník, Praha: Volvox Globator.

Bottéro, J. (2005). Nejstarší náboženství Mezopotámie, Praha: Academia.

Cline, E.H. (2019). 1177 př. Kr.: zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Praha: Vyšehrad.

Hrůša, I. (2015). Bohové, chrámy, obřady a lidé: náboženství staré Mezopotámie, Praha: Vyšehrad.

Hruška, B. et al. (1977). Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách, Praha: Odeon.

Hruška, B. (1987). Pod babylónskou věží, Praha: Práce.

Hruška, B. (1995). Kultovní život starého Sumeru, Praha: AV ČR.

Charvát, P. (2011). Zrození státu: prvotní civilizace Starého světa, Praha: Karolinum.

Charvát, P. (2015). Archeologie na Blízkém východě: první dvě století, Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Juliš, K. et al. (2020). Nástroje paměti, Praha: Národní muzeum.

Klíma, J. (1963). Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Praha: ČSAV.

Klíma, J. (1979). Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci, Praha: Academia.

Leicková, G. (2005). Mezopotámie: počátky měst, Praha: BB art.

Matouš, L. (1976). Epos o Gilgamešovi, Praha: Československý spisovatel.

Mynářová, J. et al., ed. (2011). Písemnictví starého Předního východu, Praha: OIKOYMENH.

Mynářová, J. (2015). Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta: dějiny starověké Levanty, Praha: OIKOYMENH.

Nováková, N. – Pecha, L. – Rahman, F. (1998). Dějiny Mezopotámie, Praha: Karolinum.

Oppenheim, L. (2001). Starověká Mezopotámie: portrét zaniklé civilizace, Praha: Academia.

Pečírková, J. (2000). Asýrie: od městského státu k říši, Praha: Academia.

Prosecký, J. (1995). „Královské knihy“ staré Mezopotámie, Praha: Orientální ústav AV ČR.

Prosecký, J. (1995). Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie, Praha: ISE.

Prosecký, J. et al. (1999). Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha: Libri.

Prosecký, J. et al. (2003). Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Praha: Libri.

Prosecký, J. (2010). Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu, Praha: Academia.

Prosecký, J. (2015). Bedřich Hrozný, Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. pro OÚ AV ČR, v.v.i.

Prosecký, J. (2015). Když království sestoupilo z nebes: mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské, Praha: Academia.

Prosecký, J. – Rychtařík, M. (2018). Epos o Gilgamešovi, Praha: NLN.

Roaf, M. (1998). Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu, Praha: Knižní klub.

Van de Mieroop, M. (2010). Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr., Praha: Academia.

Van de Mieroop, M. (2022). Předřecká filozofie: hledání pravdy ve starověké Mezopotámii, Praha: Academia.

Vavroušek, P. (2008). Ad perpetuam rei memoriam: památce Lubora Matouše (1908-2008), Praha: Ústav srovnávací jazykovědy, FF UK.

Velhartická, Š., ed. (2015). Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie, Praha: NG.

Velhartická, Š. (2022). Bedřich Hrozný: texty a přednášky, Praha – Hradec Králové: Academia – Univerzita Hradec Králové.

 

 

 

 

Úvod > Uchazeč